Xarxes Per Al Canvi

SÓM ESCOLA TÀNDEM

 Escola Ramón Llull + TNC, un projecte d'innovació on les arts escèniques s’insereixen com a eix transversal dins el currículumVols saber més?

Volem acollir!

persones que fugen de les guerres, de la fam, de la persecució política, per motius d’orientació sexual o per les seves creences.A totes els volem dir: casa nostra és casa vostra.

Preinscripció 2019-20

 

      Vine a conèixer la nostra escola! 

      7 i 13  de març a les 09:30

     19 de març a les 15:15

 Més informació

Eleccions Consell Escolar: participa !!

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 

 

Eleccions als consells escolars dels centres educatius

VOTACIONS

DIMECRES, 28 DE NOVEMBRE DE 2018 

DE 09:00 A 10:00

DE 16:30 A 17:30

 

Els consells escolars són els principals òrgans de participació en la vida dels centres ja que acullen les veus dels docents, alumnat, famílies, personal d’administració i de serveis i de l’administració pública, etc. Per mitjà dels Consells Escolars de Centres es pot contribuir a la construcció d’una millor educació per l’alumnat actual dels centres i també de properes generacions.

 

Calendari del procés electoral 2018

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres. Les eleccions per a la renovació del consell escolar les convoca el director del centre públic o la persona titular del centre privat concertat.

calendari eleccions consell escolar de centres

Funcions del consell escolar de centre

El consell escolar de centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i, entre d’altres coses, té les següents funcions:

 • Avaluar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències del claustre del professorat, en relació amb la planificació i l’organització docent.
 • Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
 • Participar en la selecció del director del centre, en els termes que estableix la normativa. Ser informat del nomenament i el cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, previ acord dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.
 • Informar sobre l’admissió dels alumnes i les alumnes, amb subjecció al que estableixen aquesta Llei orgànica i les disposicions que la despleguin.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instància de pares, mares o tutors legals, pot revisar la decisió adoptada i proposar, si s’escau, les mesures oportunes.
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de la violència de gènere.
 • Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i de l’equip escolar i emetre informe sobre l’obtenció de recursos complementaris, d’acord amb el que estableix l’article 122.3.
 • Emetre informe sobre les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en les quals participi el centre.
 • Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com sobre els altres aspectes relacionats amb la seva qualitat.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per l’administració educativa.

Socialització de llibres de text

Saps que passa amb els teus llibres?

Doncs... t'ho informem aqui!

Perfil del contractant

El perfil de contractant és l’espai de difusió a través d’Internet de l’activitat contractual de l'escola Ramon Llull de Barcelona amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

Mes informació