Renovació de membres

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 

Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca el director o directora del centre públic, amb quinze dies d'antelació, dintre del període que fixa el Departament d'Ensenyament.

 

Les vacants del consell escolar s'han d'ocupar pel procediment establert a les normes d'organització i funcionament del centre; si aquestes no ho preveuen, les ha d'ocupar la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar.

La condició de membre del consell escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l'òrgan que l'ha designat en revoca la designació.

Funcionament

El consell escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s'han d'aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.
 
El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s'ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar la direcció del centre, o en la seva representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública, a més, hi ha d'haver preceptivament una comissió econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre.

Consta de diferents comissions de treball:
 
1. La Comissió permanent.
Manel Lombardía, Anna Núñez, Maria José Larraín, Eva Antequera, Eduard Casanovas.
 
2. La Comissió econòmica.
Manel Lombardía, Raquel Pasamar, David Minguela, Isabel Uieda, Eduard Casanovas.

3. La Comissió de convivència.

Manel Lombardía, Laura López, Anna Vázquez, Isabel Ujeda, Eduard Casanovas.

 4. Representant per al Foment de mesures d'igualtat entre homes i dones: coeducació.
Ximena Huerta.

Composició

El consell escolar d'un centre públic està integrat per:

 • El director o directora, que el presideix.
 • El cap o la cap d'estudis.
 • Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
 • Els i les representants del professorat s'elegeixen pel claustre.
 • Els i les representants de l'alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells.
 • Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.
 • En els centres específics d'educació especial i en els que tinguin unitats d'educació especial també és membre del consell escolar un o una representant del personal d'atenció educativa. La representació d'aquest personal no té la consideració de representació del professorat als efectes de determinar la composició del consell escolar.
 • El secretari o la secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.
 • El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de membres del consell, elegits pel claustre i en representació d'aquest.
 • El nombre de representants de l'alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels progenitors la designa l'associació de pares i mares més representativa del centre.
 • Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les seves normes d'organització i funcionament, d'acord amb el que s'estableix en el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius i la resta de legislació vigent.
 • El centre no pot modificar la configuració del consell escolar dins dels tres cursos acadèmics següents a aquell en què és determinada. L'aprovació d'una modificació en la composició del consell escolar no entrarà en vigor fins al primer procés electoral que es dugui a terme després que s'hagi aprovat.
 • Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

El Director del centre:
Manel Lombardía.
El Cap d’Estudis:
Eva Antequera.
El Secretari:
Eduard Casanovas.
Representant municipal:
Isabel Ugeda Cañete
Representants dels mestres:
Rosa Maria González,Anna Núñez, Sònia Clara, Anna Vázquez, Magda Pujol, Isabel del Amo.
Representants de les famílies dels alumnes:
Laura López, Maria José Larraín, Raquel Pasamar, Sol Ortega, Ximena Huerta.
Representant AMPA:
Josep Xurigué.
Representant del PAS:
Teresa Juan.

 

Funcions

Corresponen al consell escolar les funcions següents:
 • Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 •  Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 •  Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 •  Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 •  Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
 •  Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 •  Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 •  Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 •  Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
 •  Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.