Composició

El consell escolar d'un centre públic està integrat per:

 • El director o directora, que el presideix.
 • El cap o la cap d'estudis.
 • Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
 • Els i les representants del professorat s'elegeixen pel claustre.
 • Els i les representants de l'alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells.
 • Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.
 • En els centres específics d'educació especial i en els que tinguin unitats d'educació especial també és membre del consell escolar un o una representant del personal d'atenció educativa. La representació d'aquest personal no té la consideració de representació del professorat als efectes de determinar la composició del consell escolar.
 • El secretari o la secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.
 • El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de membres del consell, elegits pel claustre i en representació d'aquest.
 • El nombre de representants de l'alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels progenitors la designa l'associació de pares i mares més representativa del centre.
 • Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les seves normes d'organització i funcionament, d'acord amb el que s'estableix en el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius i la resta de legislació vigent.
 • El centre no pot modificar la configuració del consell escolar dins dels tres cursos acadèmics següents a aquell en què és determinada. L'aprovació d'una modificació en la composició del consell escolar no entrarà en vigor fins al primer procés electoral que es dugui a terme després que s'hagi aprovat.
 • Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

El Director del centre:
Manel Lombardía.
El Cap d’Estudis:
Eva Antequera.
El Secretari:
Eduard Casanovas.
Representant municipal:
Isabel Ugeda Cañete
Representants dels mestres:
Rosa Maria González,Anna Núñez, Sònia Clara, Anna Vázquez, David Minguela, Isabel del Amo.
Representants de les famílies dels alumnes:
Laura López, Maria José Larraín, Raquel Pasamar, Sol Ortega, Ximena Huerta.
Representant AMPA:
Josep Xurigué.
Representant del PAS:
Teresa Juan.