Funcionament

El consell escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s'han d'aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.
 
El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s'ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar la direcció del centre, o en la seva representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública, a més, hi ha d'haver preceptivament una comissió econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre.

Consta de diferents comissions de treball:
 
1. La Comissió permanent.
Manel Lombardía, Anna Núñez, Maria José Larraín, Eva Antequera, Eduard Casanovas.
 
2. La Comissió econòmica.
Manel Lombardía, Raquel Pasamar, David Minguela, Isabel Uieda, Eduard Casanovas.

3. La Comissió de convivència.

Manel Lombardía, Laura López, Anna Vázquez, Isabel Ujeda, Eduard Casanovas.

 4. Representant per al Foment de mesures d'igualtat entre homes i dones: coeducació.
Ximena Huerta.