Documents

 

 

 

Aquests són els nostres principis i actituds de referència.

TRETS D’IDENTITAT:

Som una escola Tàndem. Catalana, pública i de qualitat, on tothom té cabuda. Una escola ubicada en un edifici històric de l'Eixample. Una escola que fomenta , la coeducació i l’equitat. Que s’esforça per afavorir la feina conjunta de tota la comunitat educativa per tal d’establir ponts de diàleg que garanteixin l’èxit escolar i personal, així com una bona convivència basada en el respecte a tothom. Es declarem oberts a la innovació educativa i hem acceptat el compromís de ser escola formadora de pràctiques d’estudiants de les diferents Universitats Catalanes  i  centres de FP.

PILARS PEDAGÒGICS / BASES DEL MODEL EDUCATIU:

Pretenem ser una escola activa que des de la perspectiva inclusiva treballa  perquè l’alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge. Un aprenentatge competencial, motivador, de valors i significatiu que respecta la personalitat de tots i cada uns dels nostres alumne i les seves possibilitats i capacitats, partint dels seus coneixements previs. Una escola que treballa per promoure una tasca educativa que desenvolupi de forma integral  i multidisciplinar la personalitat de l’alumne. Una escola equitativa, allà on es dóna a cada alumne el que necessita partint dels seus coneixements i els seus interessos. Una escola que des de la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre patrimoni destaca per ser respectuosa I donar una bona acollida als nouvinguts

 

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS:

Els nostres objectius prioritaris són l'èxit escolar i l'excel·lència educativa, mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de l'equitat i garantia, alhora, de la cohesió social: acompanyar l'alumnat perquè arribi el més lluny possible en escenaris d'èxit. Animem als alumnes a treure el millor de si mateixos que s'estimin l’escola i a les persones que en formem part.


Una escola per a tothom amb un escenari per créixer per a cadascú.

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA:

Ens organitzem en cicles de 3 cursos:

§  Infantil: P3, P4, P5

§  1r cicle de primària: 1r, 2n, 3r

§  2n cicle de primària: 4t, 5è, 6è

Cada nivell està format per dos grups-classe i té assignat un mestre tutor que està coordinat amb tots els mestres que intervenen en el grup.

Els criteris per a organitzar els alumnes en grups classe es basen en el principi d’heterogeneïtat. 

L’horari de 9 a 16:30 hores es distribueix en franges de 1.5 hores:  matins, abans del pati, després del pati i tardes. així com els grups flexibles o desdoblaments, els racons, els ambients, els tallers són la nostra estratègia organitzativa per atendre la diversitat.

Disposem d’Aula d’Acollida i SIEI.

PROJECTES I ACTIVITATS DESTACADES DEL CENTRE:

Som Escola Tàndem. Les Escoles Tàndem som escoles vinculades a entitats externes que poden oferir recursos de formació i de canvi per a les escoles. En el nostre cas, la vinculació és amb el Teatre Nacional de Catalunya i la Fundació Catalunya La Pedrera per treballar el currículum mitjançant les Arts Escèniques.

Les Arts Escèniques engloben estratègies expressives, comunicatives i emocionals que totes les persones hem de treballar i desenvolupar per créixer.

L’escola Ramon Llull treballa per crear “escenaris” que promoguin situacions on els alumnes poden mostrar les seves habilitats i desenvolupar les seves capacitats.

Considerem de gran importància les activitats complementàries (sortides) que realitzem en el centre, destacant les activitats esportives i  les colònies a final de cicle; així com les activitats extraescolars que organitza la nostra AFA.

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ:

Promovem la participació, el debat i el consens de tota la comunitat educativa. El nostre centre considera imprescindible la participació de tota la comunitat educativa en els òrgans de govern i en els processos de gestió i funcionament del centre. Volem una comunicació amb les famílies i entre famílies directa i oberta.

 

Potenciem que les famílies puguin participar en l'educació dels seus fills i filles a partir de la cooperació mútua família-escola. Potenciem que tota la  comunitat educativa participi en les activitats desenvolupades a l’escola.