TREBALL INTERDISCIPLINAR DE CONEIXEMENT DEL MEDI

Duran el cus a cada cicle es dur a terme com a mínim un treball o projecte interdisciplinari de caire competencial sobre un aspecte de la realitat, amb activitats que requereixin l'aplicació de coneixements de diverses àrees.

El treball per projectes és una metodologia que exemplifica els plantejaments

 

exposats en relació amb l’adquisició de les competències bàsiques atès que:

 

• Parteix d'un tema, problema o centre d'interès negociat amb l'alumnat.

 

• Fa protagonista l'alumnat en la construcció del propi coneixement perquè

 

focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la

 

reflexió sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió

 

sobre el propi procés d’aprenentatge.

 

• Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o

 

hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en

 

comú el resultat de les tasques individuals i s’elabora col•lectivament el

 

resultat.

 

• Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i

 

interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i

 

noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.

 

• Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de

 

construcció de coneixement, s’avalua el que s'ha après i com s’ha après.

 

• S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per

construir coneixement de forma compartida.