Carta de Compromís Educatiu

 

Si ens situem en el temps, la família és la primera institució d’acollida de l’infant i l’escola, la segona. Les dues institucions són responsables de la qualitat d’aquesta acollida i de la qualitat de l’acompanyament en el descobriment del món.

 

Família i escola representem el món davant dels ulls dels infants, som testimonis davant d’ells i d’alguna manera escoltem què ens volen dir i procurem donar resposta a la seves necessitats, a tot allò que els serà útil per viure i per conviure a la societat que anem construint entre tots.

 

Estem convençuts de la importància que té que les dues institucions coordinem la nostra acció educativa, en un marc de compromís i diàleg mutu per situar les necessitats dels infants per sobre d’altres consideracions i resoldre les possibles diferències dins d’aquest marc. Per això hem decidit assumir conjuntament els apartats que apareixen en la carta de compromís educatiu següent:

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

 

La LLEI 12/2009 a l’article 20 (del 10 de juliol) , estableix que els centres, en el marc del que estableix el títol I i d’acord amb llurs projectes educatius, han de formular una carta de compromís educatiu, en la qual han d’expressar els objectius necessaris per a assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. En la formulació de la carta participen la comunitat escolar i, particularment, els professionals de l’educació i les famílies.

 

 

D’acord amb la llei:

 

Els sotasignats, Manel Lombardía Fernández, director de l’Escola RAMON LLULL i el pare o mare (nom i cognoms)……………………………………………………….. de l’alumne (nom i cognoms)……………………………………………………………

Som conscients que l’educació dels infants implica l’acció conjunta de la família i de l’escola.

 

Per aquest motiu, signem aquesta carta, que comporta els compromisos següents:

 

COMPROMISOS COMUNS

 

1. Reconèixer i vetllar per la singularitat de cada nen i de cada nena, pel seu nom, pel seu rostre, per la seva història i per la seva identitat.

2. Ajudar els nens i les nenes a construir el seu projecte de vida, a compartir la seva experiència humana i a fer-se responsables de la pròpia vida i de la dels altres.

3. Donar-los a conèixer els seus drets reconeguts a la Convenció dels Drets dels Infants i els seus deures, a mesura que van creixent i poden anar assumint responsabilitats.

4. Mostrar-los el món i ajudar-los a prendre les seves decisions amb responsabilitat.

5. Ajudar-los a mirar-se, a mirar els altres i a mirar el món d’una manera crítica i responsable.

6. Valorar la diversitat sempre que no generi noves desigualtats, respectar els ritmes d’aprenentatge i de maduració de cada nen i de cada nena i fer créixer al màxim les seves potencialitats.

7. Respectar les estones de descans i de joc, ajudar-los a organitzar aquest temps i vetllar perquè el temps i els espais no lectius siguin educatius.

8. Ajudar-los a conèixer, expressar i gestionar les seves emocions i reconèixer les de les altres persones.

9. Ajudar-los a entendre que han de ser subjectes actius en la construcció d’una societat de tots.

10. Ajudar-los a adquirir els valors lligats al respecte del medi ambient.

11. Consolar-los quan convingui, riure amb ells i escoltar-los amb respecte i atenció.

12. Ajudar-los a resoldre els conflictes d’una manera pacífica, tot mostrant-los estratègies de mediació i de cultura de la pau.

13. Transmetre’ls els valors de l’esforç i de la responsabilitat com a mitjans per a l’adquisició del coneixement i del desenvolupament personal.

14. Fomentar hàbits d’higiene i estils de vida saludables.

15. Respectar el projecte educatiu de l’escola i les normes de convivència que hem decidit assumir entre tots.

 

COMPROMISOS DE L’EQUIP DOCENT

 

1. Valorar totes les àrees, les seves interrelacions i procurar que els nens i les nenes s’il·lusionin pel coneixement i per la descoberta de tots els aspectes del món.

2. Avaluar-los globalment entenent l’avaluació com un procés d’aprenentatge i informar-los i informar les famílies sobre els criteris d’avaluació i els seus progressos.

3. Valorar tots els llenguatges i totes les llengües com a instruments de comunicació, d’expressió i de coneixement del món.

4. Informar les famílies del projecte educatiu de l’escola, del document sobre la convivència i de les normes de funcionament i d’organització i convidar-les a participar en la seva millora.

5. Fomentar la participació de les famílies com a agents actius del procés educatiu dels seus fills i filles.

6. Compartir amb les famílies aquella informació que pot ajudar a conèixer, entendre i ajudar millor la criatura, respectant sempre el dret a la seva intimitat i a la seva bona imatge.

7. Vetllar d’una manera preferent pels nens i nenes amb necessitats educatives especials i fer conscient d’aquesta realitat la resta de l’escola.

COMPROMISOS DE LES FAMÍLIES

 

1. Participar en els debats sobre el projecte educatiu de l’escola i sobre els altres documents que la defineixen.

2. Col·laborar i compartir amb l’escola tot allò que fa referència a l’aprenentatge dels nens i de les nenes.

3. Vetllar per tal que els nens i les nenes compleixin amb el seu deure bàsic d’estudi i assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques.

4. Assistir a les reunions que convoqui l’escola. Si no és possible, avisar el tutor o la tutora.

5. Adreçar-se al tutor o tutora de cada infant per resoldre els conflictes que puguin sorgir. Si és necessari, parlar-ho amb la direcció de l’escola.

6. Donar a l’escola la informació necessària que permeti que els equips de mestres coneguin millor l’infant, respectant sempre el dret a la intimitat i a la bona imatge.

7. Col·laborar amb l’AMPA de l’escola.

8. Donar valor a la feina que es fa a l’escola.

9. Adoptar les mesures que afavoreixin el rendiment escolar dels nens i de les nenes.

10. Col·laborar en la socialització dels materials i recursos que es necessiten.

11. Assistir a serveis complementaris en cas de necessitats específiques.

 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

 

El centre La família

 

 

 

Manel Lombardía